તારા ફળિયામાં પગ નહિ મેલું

ગોરી રે… ગોરી રે…
મનગમતાને આવો ન છળિયે
હવે જોવું કેવી આવે તું મારે ફળિયે

મનડું દીધું મનડું લીધું
મનડું દીધું મનડું લીધું
હવે લઈ જા તારું મનડું તારી ભેળું
તારી ભેળું તારી ભેળું

નહિ નહિ નૈ નૈ નૈ નૈ નૈ…
નહિ મેલું રે તારાં ફળિયામાં પગ નહિ મેલું
છોને લાગ્યું છબિલા મને તારું ઘેલું
નહિ મેલું રે તારાં ફળિયામાં પગ નહિ મેલું

લાખ પોચું મન છોને  દોડે તારી વાંહે
આજ  થકી  હું  તો  નહિ આવું તારી પાંહે
તને ગમતું નહિ પહેરું ગવન મોર ચિતરેલું
નહિ મેલું રે તારા ફળિયામાં પગ નહિ મેલું રે

હુંય નહિ  પહેરું તને ગમતી પાઘલડી
હુંયે નહિ  છેડું   મને ગમતી વાંસલડી
નહિ રાખું મારી મોજડીનું ફૂમતું રંગીલું

ગોરી રે
મનગમતાને આવો ન છળિયે
હવે જોવું કેવી આવે તું મારે ફળિયે

જાણું છું ચિત્તડાને લાગ્યો તારો ચટકો
જાણું છું  કંઠ  તારો  સાકરનો   કટકો
છોને રૂપ હોય તારું અલબેલું, અલબેલું
નહિ મેલું રે તારા ફળિયામાં પગ નહિ મેલું રે
નહિ મેલું રે તારા ફળિયામાં પગ નહિ મેલું રે
 

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: