માનો ગરબો રે , રમે રાજને દરબાર

        માનો ગરબો રે , રમે રાજને દરબાર
	
	રમતો ભમતો રે આવ્યો કુંભારીને દ્વાર
	એલી કુંભારીની નાર તું તો સુતી હોય તો જાગ
	માને ગરબે રે રૂડા કોડિયાં મેલાવ

	માનો ગરબો રે , રમે રાજને દરબાર

	રમતો ભમતો રે આવ્યો સોનીડાને દ્વાર
	એલી સોનીડાની નાર તું તો સુતી હોય તો જાગ
	માને ગરબે રે રૂડા જાળીયા મેલાવ

	માનો ગરબો રે , રમે રાજને દરબાર

	રમતો ભમતો રે આવ્યો ઘાંચીડાને દ્વાર
	એલી ઘાંચીડાની નાર તું તો સુતી હોય તો જાગ
	માને ગરબે રે રૂડા દિવેલીયા પુરાવ

	માનો ગરબો રે, રમે રાજને દરબાર
Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: