ઘોર અંધારી રે

ઘોર અંધારી રે રાતલડીમાં નીસર્યા ચર અસવાર।

પહેલે ઘોડે રે કોણ ચડે માં અંબાનો અવતાર ,

અંબા માવડી રે રણે ચડ્યા માં સોળ સજી શણગાર,

સવા મણનું રે સુખલડું માં અધમણ ની કુલેર

ખાઈને ચડશે રે, ચંદરવામાં અગર ચંદન નો ધૂપ

રમજો જમજો રે ગોરણી યું, તમે રમજો સારી રાત

ઘોર અંધારી રે—-

બીજે  ઘોડે રે કોણ ચડે માં બહુચરનો અવતાર ,

બહુચર માવડી રે રણે ચડ્યા માં સોળ સજી શણગાર,

સવા મણનું રે સુખલડું માં અધમણની કુલેર

ખાઈને ચડશે રે, ચંદરવામાં અગર ચંદન નો ધૂપ

રમજો જમજો રે ગોરણી યું, તમે રમજો સારી રાત

ઘોર અંધારી રે—-

ત્રીજે  ઘોડે રે કોણ ચડે માં રાંદલનો અવતાર ,

રાંદલ માવડી રે રણે ચડ્યા માં સોળ સજી શણગાર,

સવા મણનું રે સુખલડું માં અધમણ ની કુલેર

ખાઈને ચડશે રે, ચંદરવામાં અગર ચંદન નો ધૂપ

રમજો જમજો રે ગોરણી યું, તમે રમજો સારી રાત

ઘોર અંધારી રે—-

ચોથે  ઘોડે રે કોણ ચડે માં કાળકાનો અવતાર ,

કાળકા માવડી રે રણે ચડ્યા માં સોળ સજી શણગાર,

સવા મણનું રે સુખલડું માં અધમણ ની કુલેર

ખાઈને ચડશે રે, ચંદરવામાં અગર ચંદન નો ધૂપ

રમજો જમજો રે ગોરણી યું, તમે રમજો સારી રાત

ઘોર અંધારી રે—-

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: