કાગળ લખું શ્રીનાથજી

કાગળ લખું શ્રીનાથજી વાચી વિચારજો,
જો યોગ્ય હોય તો પ્રભુ અમને તેડાવજો ….. કાગળ

સાધન ન કાંઈ જાણું સેવા નથી થાતી,
તુંજ નામને ભૂલીને માયામાં મુંઝાતી,
ભમતી આ ચિત્તવૃત્તિને ચરણમાં વાળજો ….. કાગળ

મનડું તો ખુબ દોડે તુંજ પાસ આવવા,
સંજોગ નથી દેતા ઈચ્છાને પામવા,
મરજી પડે તો નાથ આ અરજી સ્વીકારજો ….. કાગળ

મુખમાં ન નામ આવે હૈયે ન ધ્યાન આવે,
વિષયોમાં રહી રાચી સત્સંગ નહી ભાવે,
જેવી નિભાવી નાથજી તેવી નિભાવજો ….. કાગળ

શ્રીનાથજી અમે તમારે ધામ આવશું,
દર્શન કરીને હૈયે ઉત્સવ મનાવશું,
કાંઈ જોઈતું કરતું હોય તો વળતું લખાવજો ….. જો યોગ્ય હોય

શુદ્ધ પ્રેમનો તું ભૂખ્યો હું જાણું સદા,
તારી કૃપા વિના એ નથી આવતો કદા,
એ પ્રેમના અંકુરને અમ ઉર જગાડજો ….. જો યોગ્ય હોય

લિખીતન તમારી દાસીના દંડવત પ્રણામ,
પરને સ્વીકારી લેજો એ વિનંતી તમામ,
કૃપા કરી શ્રીનાથજી દર્શન દેખાડજો  ….. જો યોગ્ય હોય

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: