જનાર તો જતાં રહ્યા

જનાર તો જતાં રહ્યા, સદગુણ જેના સાંભરે
લાખો લુંટાવો તોય એ મરનાર પાછાં ના મળે

વૈભવ મળે, કીર્તિ મળે, લક્ષ્મી ગયેલી સાંપડે,
પૈસો મળે આ જગતમાં, મરનાર પાછાં ના મળે

વૈદો, હકીમો, ડોક્ટરો, વિજ્ઞાનીઓ મોટા ભલે,
ક્ષણ એક જીવન ના મળે, મરનાર પાછાં ના મળે

રોશો ના આંસુએ, બાપુ કાયદો કિરતારનો,
જનાર તો જતા રહ્યાં, મરનાર પાછાં ના મળે

મરનાર અગ્નિમાં બળે, જીવનાર અગ્નિ વિણ જલે,
રોય કરે થી શું વળે, મરનાર પાછાં ના મળે

લાખો લડાવી લાડ જેણે પ્રેમથી મોટા કર્યાં,
એ માવતરની મીઠી છાયા, ક્યાંય જગમાં ના મળે

બંધુ ગયા, પિતા ગયા, આંગણા સૂનાં થયા,
પુત્ર અને પૌત્રાદિની, ચિંતાઓ સર્વ શિરે પડે

હૈયું રડે, નયનો રડે, ને રડી રહ્યાં છે બાળકો,
એ આંસુડાને લુછ્નારા, માં-બાપ મારાં ક્યાં મળે

જનાર તો જતાં રહ્યા, સદગુણ જેના સાંભરે
લાખો લુંટાવો તોય એ મરનાર પાછાં ના મળે

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: