ભક્તિ કરતાં

ભક્તિ કરતાં છૂટે મારાં પ્રાણ પ્રભુ એવું માંગુ રે

રહે જન્મોજનમ તારો સાથ પ્રભુ એવું માંગુ રે

તારું મુખડું મનોહર હું જોયાં કરું,
રાતદિન કિર્તન તારાં ગાયા કરું,
અંત સમયે રહે તારું ધ્યાન, પ્રભુ એવું માંગુ રે… ભક્તિ કરતાં…

મારા અવગુણ ચિત્ત ધરશો નહીં,
મારી આશા નિરાશા કરશો નહીં,
શ્વાસે શ્વાસે રટું તારું નામ પ્રભુ એવું માંગુ રે … ભક્તિ કરતાં…

મારાં તાપને આપ સમાવી દેજો,
નાના બાળને દાસ બનાવી લેજો,
દેજો આવીને દર્શન દાન, પ્રભુ એવું માંગુ રે … ભક્તિ કરતાં…

તારી આશાએ પ્રભુ હું તો જીવી રહ્યો,
તને મળવાને પ્રભુ હું તો તરસી રહ્યો,
મારી કોમળ કાયા ના કરમાય, પ્રભુ એવું માંગુ રે … ભક્તિ કરતાં…

મારાં ભવોભવનાં પાપો દૂર કરો,
મારી અરજી પ્રભુજી હૈયે ધરો,
મને રાખજે તારી પાસ, પ્રભુ એવું માંગુ રે
તું રહેજે ભવોભવ સાથ, પ્રભુ એવું માંગુ રે … ભક્તિ કરતાં…

***

 

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: