શ્રીનાથજીને સોનાની ઘંટી

મારા શ્રીનાથજીને સોનાની ઘંટી, એમાં દળાય નહીં બાજરોને બંટી
કેસર દળું તો ચંદન થાય, એલચી દળું તો મારો વાલો ખાય ….. મારા

માડી તારા કાનાને એવી શું ટેવ, નિત્ય નવા કજીયા લાવે ઘેર
હાલતો જાય ચાલતો જાય, લાકડીને કામળી લેતો જાય ….. મારા

હઠ કરીને એ માખણીયા માંગે, માખણ આપું તો મિસરી માંગે
ખાતો જાય ખવડાવતો જાય, ઘરમાં માખણીયા ઢોળતો જાય ….. મારા

દસ બાર ગોવાળોને સંગે રે લઈને, વ્રજમાં ફરે એ તો દીવાનો થઈને
કાળી કાળી કામળી ઓઢતો જાય, ગોપીઓના વસ્ત્ર ખેચતો જાય ….. મારા

માતા જશોદાજી અમે ક્યાં જઈને રહીએ, ગોકુલ મેલીને અમે વાસ ક્યાં કરીએ
એવી એવી રાવ ગોપી કરતી જાય, કાનાને સાનમાં સમજાવતી જાય ….. મારા

સત્સંગ હોય ત્યાં આવીને બેસે, કોઈ નજાણે એવા છૂપા વેષે
નાચતો જાય નચાવતો જાય, વૈષ્ણવોને દર્શન દેતો જાય ….. મારા

વલ્લભના સ્વામીને જાજું શું કેવું, મારે નથી કાઈ લેવું કે દેવું
મનમાંતો મારે એકજ આશ, અમને દેજો શ્રી વ્રજમાં વાસ ….. મારા

Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: