આજે આનંદની હેલી

વાહ વાહ રે આજે આનંદની હેલી
નાથને નીરખવા આંખલડી ઘેલી ….. વાહ વાહ રે

પૂર્વ-જનમની પ્રીત જ જાગી
ભવ રે ભવની ભ્રમણા રે ભાંગી
મનડાએ મમતાને મેલી હડસેલી ….. વાહ વાહ રે

મનડું મસ્તાન બની ગુણ એના ગાયે
શ્વાસે શ્વાસે નામ જપી હૈયું હરખાયે
અંતરના ઉદગારો કોણ શકી રોકી ….. વાહ વાહ રે

પ્રીતનાં પાલવડે વાલમ બંધાયો
જન્મો જન્મનો સ્વામી એને જાણ્યો
સાચી રે પ્રેમની વરસે જ્યાં હેલી ….. વાહ વાહ રે

તનનો તંબુરો તુંહી તુંહી બોલે
રોમે રોમે નામ રટી  મસ્ત બની ડોલે
અંત સમયનો સાચો એ બેલી ….. વાહ વાહ રે

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: