વેણી લટ રે ગુંથેલ

વેણી લટ રે ગુંથેલ એવી શોભે માથે હેલ
મારી ગાગરમાં રમતા શ્રી યમુનાજી હો
નેણ નીચાં રે ઝુકેલ પૂછે ઉરને ઉકેલ
મારી ગાગરમાં રમતા શ્રી યમુનાજી

લેખ એવાં રે લખાયા અવર આથમે ઘેરાયાં
બારે મેઘરે મંડાયા યમુનાજી છલકાયા
મધરાત રે વીતેલ ટુટી મથુરાની જેલ
મારી ગાગરમાં રમતા શ્રી યમુનાજી

વસુદેવજી મુંજાયા જુવે બ્રમ્હા ને માયા
શેષ નાગ વહારે ધાયા કરી ફેણની રે છાયા
બાળા રાજા રે સુતેલ હશે જોઇને આ ખેલ
મારી ગાગરમાં રમતા શ્રી યમુનાજી

કરી ભાવથી સ્મરણ આવી યમુના શરણ
ચુમી હરિનાં ચરણ કર્યો શ્યામ રે વરણ
શ્યામ રંગથી રંગેલ હો કરે પાણીડાં રે ગેલ
મારી ગાગરમાં રમતા શ્રી યમુનાજી

Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: