શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:

શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ: શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ: શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:	....

કદમ્બ   કેરી   ડાળો બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
જમુના   કેરી   પાળો બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
વ્રજ   ચોરાસી   કોશ બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
કુંડ   કુંડની  સીડીઓ બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
કમલ કમલ પર મધુકર બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
ડાળ  ડાળ પર  પક્ષી બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
વૃંદાવનના     વૃક્ષો બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
ગોકુળિયાની    ગાયો બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
કુંજ કુંજ  વન ઉપવન બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
વ્રજભૂમિના    રજકણ બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
રાસ   રમંતા  ગોપી બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
ધેનુ  ચરાવતા  ગોપો બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
વાજાં   ને  તબલામાં બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
શરણાઈ  ને  તંબૂરમાં બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
નૃત્ય  કરંતી   નારી બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
કેસર   કેરી   ક્યારી બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
આકાશે   -   પાતાળે બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
ચૌદ   લોક   બ્રહ્માંડે બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
ચન્દ્ર   સરોવર  ચોકે બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
પત્ર   પત્ર   શાખાએ બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
આંબ - લીંબુ  ને  જાંબુ બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
વનસ્પતિ    હરિયાળી બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
જતીપુરાના     લોકો બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
મથુરાજીના     ચોબા બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
ગોવર્ધનને     શિખરે બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
ગલી  ગલી ગહેવરવન બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
વેણુ   સ્વર  સંગીતે બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:	
કળા   કરંતા   મોર બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
પુલિન  કંદરા  મધુવન બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
શ્રી  યમુનાજીની લહેરો બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
આંબા   ડાળે  કોયલ બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
તુલસીજીના    ક્યારા બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
સર્વ  જગતમાં વ્યાપક બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
વિરહી જનનાં   હૈયાં બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
કૃષ્ણ  વિયોગે  આતુર બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
વલ્લભી  વૈષ્ણવ  સર્વે બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
મધુર  વીણા  વાજિંત્રો બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
કુમુદિની   સરોવરમાં બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
ચન્દ્ર   સૂર્ય  આકાશે બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
તારલિયાના    મંડળ બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
અષ્ટ  પ્રહર  આનંદે બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
રોમરોમ  વ્યાકુળ થઈ બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
મહામંત્ર  મન  માંહે બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
જુગલ ચરણ અનુરાગે બોલે શ્રીકૃષ્ણ: શરણં મમ:
Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: