શ્રીજી તારા ઉચા મંદિર

શ્રીજી તારા ઉચા મંદિર નીચા ગોખ, ઝરૂખડે દીવા બળે રે લોલ
શ્રીજી તારો રૂડો વનરાવન ચોક, કે ઘુઘરી ઘમઘમે રે લોલ

આવે આવે સાહેલીની સાથે કે રાધારાણી રંગે રમે રે લોલ
ઘૂમે ઘૂમે ચૌદ ભુવન ની રાણી કે આખડીયે અમી ઝરે રે લોલ

આજે રૂડી શરદ પૂનમની રાત કે ચાંદો આજ આભે જગે રે લોલ
તાલી તળે ઘૂમી રહ્યા ગોપી ગ્વાલ કે ફુદડી બહુ ફરે રે લોલ

શ્યામ તારા તેજ તણો નહી પાર કે નીરખતાં નજર ઠરે રે લોલ
ચાલે વાલો ચમકતી ચાલે કે પગલીયે કંકુ ઝરે રે લોલ

વાગે વાગે મીઠા વેણુ નાદ કે આભલીયે પડઘા પડે રે લોલ
નાચે નાચે મનડાનો મોરલીયો કે થેઇ થેઇ થન ગણે રે લોલ

ગાજે ગાજે ત્રણ લોકમાં રણકાર કે દેવા સૌ ટોળે મળ્યા રે લોલ
શ્યામ બન્યા ભક્તોના ચિત ચોર કે રાસ આજે હેલે ચડયો રે લોલ

શ્રીજી તારા ઉચા મંદિર નીચા ગોખ, ઝરૂખડે દીવા બળે રે લોલ

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: