સ્યામદાસના પદ

झूलत रसभरी सुरंग हिंडोरे।
संग स्वामिनी रमन प्रिया अति,नटवर चन्द्र चकोरे।।
अरस परस अंक भर भेटे, मन स्याम भये तन गोरे ।
झोंटा देत व्रजवनिता प्रमुदित, सुन्दरिन ब्रज तृन तोरें।।
स्वर्न खंभ अति सुढार रोप्यो, रत्नखचित मुरुवा जोरे।
‘स्यामदास’प्रभुन बिहारीजी, पेंग भरत अति घनघोरे।

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

झूलत पालने गोविंदा।
ढम ढम ढम डमरू बजावत आये जोगी फिरिन्दा।
दरसन लाल को करनो है मैय्या यही धुनी रमिंदा।।
मेरो गुरु ने भेज्यो है,जिन हिमपरबत ध्यान करिन्दा।
बेर बेर द्वारे पे टेरत बाजत गावत नृत्यत थापमृदंगा।।
मेरो लाला अति कोमल नन्हो तू लपटाए सर्प भुजंगा।
डरप रह्यो हों मै अति बाढ़ी,मेरो छोटो बाल मुकुन्दा।।
माता तू अतिसय है भोरी,बालक तेरो जग सुखकंदा ।
लाला तुतरा बोल्यो मैय्या सों ये जोगी नाहि सुरिन्दा।।
आंचल महि लालन ढांपि लायी,दरसाई जोगिन्दा।
‘स्यामदास’ बिहारी बलिहारी हों,काटो भव को फंदा।।

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

कलिकाल दुसंगको एक निवारन,भजमन हरि शरनम।
अंधेरो घनो माया विस्तारो,लौकिक विसयन घुमनम।।
स्वारथ भरयो वासनिक प्रानी,लपटत रपटत व्यसनम।
कामी भोगी क्रोधी जोगी,निजलाभ पिपास तुष्ट करनम।।
परखत निरखत परस्त्रीधन,अहम लालसा चित वसनम।
‘स्यामदास’इक बिहारीसंगे दृढ़ हो,भव सागर तरनम।।
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
इकटक निरखत कुंजन की सोभा,स्याम अजहुं न आय।
रजनी सिमटत भोर होवेको आतुर,ससिसीतल रविझुलसाय।।
मृगलोचनी विरहाकुल ढूंढत,कोई दूती तो सुभखबर सुनाय।
बहुरि जतन कीन्हें सखियनमिल,पियाबावरी रीझे न रिझाय।।
त्रिबिध समीर कूकत अतिमधुरम,कान्हाकी सुधि कानन लेआय।
‘स्याम्दास’बिहारी अंतरहियो प्रगटे,ग्वारिनलीनी अंक लपटाय।।
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

सज धज आईं सकल ब्रजसुंदरिन,झीनी अंगिया भीनी सारी।
झलकत झमकत इत उत डोलत,सुगढ़ सुंदरी उरजन भारी।।
घेरी ललाकों झुण्डन मध्ये,कमनीय रस पीवे घूटन सुकुमारी।
कटिपट हीन भईन सगरी,ज्यों मोहन पिचकाइ भररस मारी।।
ऐसो जुद्ध न अजहों देख्यो,इक सूर मन्मथ फोज लूटारी।
‘स्यामदास’रनरतिजीते नटवर,होरी को होरा सुबल बिहारी।।

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: