ગાયત્રી મંત્ર

ૐ  भूर्भुवः स्व: |
तत्सवितुर्वरेण्यं

भर्गोदेवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् |

ॐ एकदन्ताय विद्महे
वक्रतुण्डाय धीमहि
तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ||

ॐ तत्पुरुषाय विद्महे
महादेवाय धीमहि
तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ||

ॐ नारायणाय विद्महे
वासुदेवाय धीमहि
तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ||

ॐ देव्यै ब्रम्हाण्ये विद्महे
महाशक्त्यै च धीमहि
तन्नो देवी प्रचोदयात् ||

ॐ महालक्ष्मी च विद्महे
विष्णुपत्नी च धीमहि
तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ||

ॐ भास्कराय विद्महे
महद्युतिकराय धीमहि
तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् ||

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: