દીપ દર્શન

शुभं करोतु कल्याणमारोग्यं धनसंपदः |
शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते ||

दीपज्योतिः परब्रम्ह दीपज्योतिर्जनार्दन |
दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोस्तुते ||

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: