શયન પ્રાર્થના

कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने |

प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ||

 

करचरणकृतंवाक् कायजं कर्मजं वा

श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम |

विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व

जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो ||

 

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा

बुध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् |

करोमि यदयद् सकलं परस्मै

नारायणायेति समर्पयामि ||

 

त्वमेव माता च पिता त्वमेव

त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव |

त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव

त्वमेव सर्वम मम देव देव ||

 

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: