ષટપદી

अविनयमपनय विष्णो
दमय मनः शमय विषयमृगतृष्णां |
भूतदयां विस्तारय
तारय संसारसागरतः ||१||

दिव्यधुनीमकरन्दे
परिमलपरिभोगसच्चिदानन्दे |
श्रीपतिपदारविन्दे
भवभयखेदच्छिदे वन्दे ||२||

सत्यपि भेदापगमे
नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम् |
सामुद्रो हि तरङ्गः
क्वचन समुद्रो न तारङ्गः ||३||

उद्धृतनग नगभिदभुज
दनुजकुलामित्र मित्रशशीदृष्टे |
दृष्टे भवति प्रभवति
न भवति किं भवतिरस्कारः ||४||

मत्स्यादिभिरवतारै –
रवतारवतावता सदा वसुधाम् |
परमेश्वर परिपाल्यो
भवता भवतापभीतोऽहं ||५||

दामोदर गुणमन्दिर
सुन्दरवदनारविन्द गोविन्द |
भवजलधिमथनमन्दर
परमं दरमपनय त्वं मे ||६||

नारायण करुणामय
शरणं करवाणि तावकौ चरणौ |
इति षट्पदी मदीये
वदनसरोजे सदा वसतु ||७||

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: