નિત્ય યજ્ઞકર્મ

ૐ  भूर्भुवः स्व: |
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् |

ध्येयः सदा सवित्मण्डलमध्यवर्ती
नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः |
केयुरवान मकरकुण्डलवान किरीटी
हारीहिरण्मयवपुधृत शङ्ख चक्रः ||

रुद्राक्षमाला कलिकाङ्गरूपं
त्रिपुण्ड्रयुक्तं शशिभालशुभ्रम् |
जटाधरे श्वानवरं महान्तं
श्री भैरवं तं शरणं प्रपद्ये ||

ॐ भूर्भवः स्वः ईश्वराय नमः | ईश्वर आवाहयामि ||

ॐ गणपतिं नमः | आवाहयामि ||
ॐ विष्णवे नमः | आवाहयामि ||
ॐ महादेवाय नमः | आवाहयामि ||
ॐ महाशक्त्यै नमः | आवाहयामि ||
ॐ महालक्ष्मै नमः | आवाहयामि ||
ॐ आदित्याय नमः | आवाहयामि ||
ॐ प्रजापतयै नमः | आवाहयामि ||
ॐ इन्द्राय नमः | आवाहयामि ||
ॐ अग्नये नमः | आवाहयामि ||
ॐ सोमाय नमः | आवाहयामि ||
ॐ वायवे नमः | आवाहयामि ||
ॐ पृथिव्यै नमः | आवाहयामि ||
ॐ आकाशाय नमः | आवाहयामि ||
ॐ यमाय नमः | आवाहयामि ||
ॐ कालाय नमः | आवाहयामि ||
ॐ चित्रगुप्ताय नमः | आवाहयामि ||
ॐ वास्तोपतये नमः | आवाहयामि ||
ॐ क्षेत्राधिपतये नमः | आवाहयामि ||
ॐ कुबेराय नमः | आवाहयामि ||
ॐ ईशानाय नमः | आवाहयामि ||
ॐ दिक्पालाय नमः | आवाहयामि ||
ॐ अनन्ताय नमः | आवाहयामि ||
ॐ नवग्रहाय नमः | आवाहयामि ||
ॐ सूर्यादि अनन्तानन्त देवेभ्यो नमः | आवाहयामि ||
ॐ विश्वेदेवाय नमः |  आवाहयामि ||
ॐ ब्रम्हणे नमः | आवाहयामि ||

ૐ  भूर्भुवः स्व: |
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् |

ॐ गङ् गणपतये नमः |

ૐ जुं सः |

ૐ  जुं सः ||

ૐ जुं हं सः सूर्याय नमः |||
ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सूर्याय नमः |

ૐ चन्द्राय नक्षत्राधिपतये नमः |
ॐ सोमाय नमः |

ૐ अङ्गारकाय क्षितिसुताय नमः |
ॐ अङ्गारकाय नमः |

ૐ बुधाय सोमसुताय नमः |
ॐ बुधाय नमः |

ૐ वागीश्वराय सर्वविद्याधिपतये नमः |
ॐ गुरुवे नमः |

ૐ शुक्राय महर्षये भृगुसुताय नमः |
ॐ शुक्राय नमः |

ૐ शनैश्चराय सूर्यात्मजाय नमः |
ॐ शं शनैश्वराय नमः |

ૐ राहवे नमः |
ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः |

ૐ केतवे नमः ||
ॐ कें केतवे नमः |

ૐ खखोल्काय त्रिदशाय नमः |
ૐ विचि ठठ शिरसे नमः |
ૐ  शनिने ठठ शिखायै नमः |
ૐ  सहस्त्र रश्मये ठठ कवचाय नमः |
ૐ  सर्वते जोधिपतये ठठ अस्त्राय नमः |
ૐ ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ठठ नमः ||

ૐ धर्मात्मने नमः |
ૐ यमाय नमः |
ૐ दण्डनायकाय नमः |
ૐ दैवताय नमः |
ૐ श्यामपिङ्गलाय नमः |
ૐ दिक्षिताय् नमः |
ૐ वज्रपाणये नमः |
ૐ भूर्भुवः स्व: नमः |

ૐ अयन्तइध्मआत्मा, जातवेदस्तेनेध्य्स्व वर्धस्व |
चेद्धवर्धयचास्मान् प्रजया, पशुभिर्ब्रम्हवर्च्सेन, अन्नद्येन समेधय स्वाहा|
इदं अग्नये जातवेदसे इदं न ममः ||

ૐ समिधाग्निं दुवस्यत, घृतैर्बोधयतातिथिम्
आस्मिन् हव्या जुहोतन स्वाहा |
इदं अग्नये इदं न मम ||

ૐ सुसमिद्धायशोचिषे, घृतं तीव्रं जुहोतन
अग्नये जातवेदसे स्वाहा |
इदं अग्नये जातवेदसे इदं न मम ||

ૐ तव समिद्भिरङ्गिषे घृतेन वर्धयामसि
बृहच्छो चा यविष्ठ्य स्वाहा |
इदं अग्नये अन्गिरसे इदं न मम ||

ૐ  प्रजापतये स्वाहा |
इदं प्रजापतये इदं न मम ||
ૐ इन्द्राय स्वाहा |
इदं इन्द्राय इदं न मम ||
ૐ अग्नये स्वाहा |
इदं अग्नये इदं न मम ||
ૐ सोमाय स्वाहा |
इदं सोमाय इदं न मम ||
ૐ भूः स्वाहा |
इदं अग्नये इदं न मम ||

ૐ भुवः स्वाहा |
इदं वायवे इदं न मम ||

ૐ स्व: स्वाहा |
इदं सूर्याय इदं न मम ||

ૐ  भूर्भुवः स्व: |
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् |

इदं गायत्र्ययै इदं न मम ||

ૐ आदित्याय विद्महे
विश्वभावाय् धीमहि
तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् |

इदं आदित्यै इदं न मम ||

ૐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते |
पूर्णस्य पूर्णमादाय: पुर्णमेवा वशिष्यते || स्वाहा ||

ૐ पूर्णादर्वि परापतः सुपूर्णा पुनरापत |
वस्नेव विक्रिणा वहा इषमूर्जं शतक्रतो स्वाहा ||
ૐ सर्वं वै पुर्णश्चं स्वाहा ||

ૐ नमो भगवते आदित्याय सहस्त्र किरणाय
गच्छ सुखं पुनरागमनाय ||

गंगेच यमुने चैव गोदावरी सरस्वती:
नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन संनिधिम् कुरुम ||

ॐ अपवित्र: पवित्रोवा, सर्वावस्थां गतोऽपि वा |
यः स्मरेत्पुण्डरिकाक्षं सं बाह्याभ्यन्तर: शुचि: ||

ૐ  वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्त्र धारं
देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः स्वाहा ||

ૐ गणानां त्वां गणपतिं हवामहे
प्रियाणां त्वां प्रियपतिं हवामहे
निधीनां त्वां निधिपतिं हवामहे वसोमम |
आहमजानि गर्भधमा त्वंजासि गर्भधम् ||

ૐ  स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषाः विश्ववेदाः |
स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु||

ૐ  द्यौ शान्तिर्न्तरिक्षं शान्तिः पृथवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शन्तिस्विश्वेदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वश्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि || ૐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः | सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु ||

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित |
प्राणापान समायुक्तः पचामन्यं चतुर्विधम् ||

ૐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै
तेजस्विना वधितमस्तु मा विद्विषावहै |  ૐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः |

क्षमापन स्तोत्रम्

आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् |
पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर ||१||

मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर |
यत्पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे ||२||

जपच्छिद्रं जपश्च्छिद्रं यच्छिद्रं शान्तिकर्मणि |
सर्वंभवतु मेछिद्रं ब्राम्हणानां प्रसादतः ||३||

अपराध सहस्त्राणि क्रियन्तेकहर्निशं मया |
दासोयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर ||४||

ज्ञानतोज्ञानतो वापि यन्न्यूनमधिकं कृतं |
तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर ||५||

कर्मणा मनसा वाचा तव पूजा मया कृता |
तेन तुष्टिं समासद्य प्रसीद परमेश्वर || ६||

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: