સ્નાન સમયે

गंगेच यमुने चैव गोदावरी सरस्वती:
नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन संनिधिम् कुरुम ||१||

ॐ अपवित्र: पवित्रोवा, सर्वावस्थां गतोऽपि वा |
यः स्मरेत्पुण्डरिकाक्षं सं बाह्याभ्यन्तर: शुचि: ||२||

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: