દૈનિક આરાધના

અખંડ મંડલાકારમ વ્યાપ્તમ યેન ચરાચરમ ।
તત્પદમ દર્શિતમ યેન તસ્મૈ સરી ગુરુવે નમઃ ।। ૐ શ્રી ગુરુવે નમઃ ।

અભીસિપ્તાર્થસિધ્યર્થ પુજિતો ય: સુરસુરૈ: |
સર્વવિઘ્ન હરસ્તસ્મૈ ગણાધિપતયે નમઃ ||

ૐ આયાતુ વરદે દેવી: ત્ર્યક્ષરે બ્રમ્હવાદીની ।
ગાયત્રીચ્છ્ન્દસાં માત: બ્રમ્હયોને નમોસ્તુતે ।। ૐ શ્રી ગાયત્ર્યૈ  નમઃ ।

ૐ ભૂર્ભુવ: સ્વઃ ।
તત્સવિતુર્વરેણ્યમ
ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ।।
ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત ।।।

ૐ ત્ર્યમ્બકમ યજામહે સુગંધિમ પુષ્ટિવર્ધનમ ।
ઉર્વારુકમિવ બન્ધનાત મૃત્યોર્મુક્ષીય મામૃતાત ।।
ૐ સ્વસ્તિ ન ઈન્દ્રો વૃધશ્રવા: સ્વસ્તિ ન પૂષા વિશ્વ વેદા: ।
સ્વસ્તિ નસ્તાક્ષર્યો અરીષ્ટનેમી સ્વસ્તિનો બ્રુહ્સ્પતીર્દધાતું ।।

શાન્તાકાર ભુજગશયનમ પદ્મનાભમ સુરેશં ।
વિશ્વધારમ ગગનસદૃશમ મેઘવર્ણમ શુભાન્ગમ ।।

લક્ષ્મીકાન્તમ્ કમલનયન યોગીભિર્ધ્યાન ગમ્યમ |
વંદે વિષ્ણુ ભવભયહર સર્વ લૌકેક નાથમ ||

ૐ દ્યો શાંતિ: અંતરિક્ષ: શાંતિ:
પૃથ્વી શાંતિ: રાપઃ શાંતિર ઓષધય:
શાંતિર વનસ્પતય: શાંતિ: વિશ્વેદેવા:
શાંતિ:  બ્રમ્હ શાંતિર સર્વં શાંતિ:
રેવ શાંતિ: સા માં શાંતિ રેધીઃ ।
ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ: ।।
સર્વારિષ્ટ સુશાન્તિર ભવતુ: ।।।

ૐ સર્વેત્ર સુખિનઃ સન્તુ સર્વે સન્તુ નિરામયા ।
સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ  મા કશ્ચિદ દુઃખ માપ્નુંયાત।।

ૐ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે ।
પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય: પૂર્ણમેવાવશીષ્યતે ।।

ૐ અસતો મા સદગમય ।
ૐ તમસો મા જ્યોતિર્ગમય ।।
ૐ મૃત્યોર્માંમૃતમ ગમય ।।।

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ: ।।

યા કુન્દેંદુતુષારહારધવલા યા શુભ્રવસ્ત્રાવૃતા ।
યા વીણાવર દંડમંડિતકરા યા શ્વેતપદ્માસના ।।
ય બ્રમ્હાચ્યુતશંકરપ્રભૃતિભિ: દૈવેસદાવંદિતા ।
સા માં પાતુ સરસ્વતીભગવતી નિઃશેષજાડ્યાપહા ।।

કસ્તુરીતિલકમ લલાટપટલે વક્ષસ્થલે કૌસ્તુભમ ।
નાસાગ્રે વરમૌક્તીકમ કરતલે વેણુકરે કંકણ મ ।।
સર્વાંગે હરિચંદનમ સુલલિતમ કંઠેચ મુક્તાવલી ।
ગોપસ્ત્રી પરીવેષ્ટીતો વિજયતે ગોપાલ ચુડામણી ।।

કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયૈર્વા
બુદ્ધ્યાત્મના વા પ્રકૃતે: સ્વભાવાત ।
કરોમિ યદયદ સકલમ પરસ્મે
નારાયણા યેતિ સમર્પયામિ ।।

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: