પ્રાતઃસ્મરણ

કરાગ્રે વસતે લક્ષ્મી, કરમૂલે સરસ્વતી ।
કરમધ્યે તુ ગોવિંદ પ્રભાતે કરદર્શન ।।

સમુદ્રવસને દેવી પર્વત સ્તન મંડલે ।
વિષ્ણુ-પત્ન્યૈ નમસ્તુભ્યમ પાદસ્પર્ષમ ક્ષમક્શ્વમે ।।

વસુદેવં સુતમ દેવં કંસ ચારૂણ મર્દનમ ।
દેવકી પરમાંનાન્દમ કૃષ્ણમ વંદે જગદગુરુમ ।।

ગુરુર્બ્રમ્હા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરૂર્દેવો મહેશ્વર: ।
ગુરુર્સાક્ષાત્ પરબ્રમ્હ તસ્મૈ શ્રી ગુરૂવે નમઃ ।।

વક્રતુન્ડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભઃ |
નિર્વિઘ્ન કુરુમે દેવ સર્વકાર્યેષુ સર્વદા ||

સર્વમંગલ માંગલ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે |
શરણ્યે ત્ર્યમ્બકે ગૌરી નારાયણી! નમોસ્તુતે ||

મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ: મંગલમ ગરુડધ્વજ: ।
મંગલમ પુંડરીકાક્ષો મંગલાયતનો હરિ: ।।

त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव
त्वमेव सर्वम मम देव देव ||

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: