શ્રી મધુરાષ્ટકમ

શ્રી મધુરાષ્ટકમ

અધરં મધુરં વદનં મધુરં નયનં મધુરં હસિતં મધુરમ |
હૃદયં મધુરં ગમનં મધુરં મધુરાધિપતેરખિલં મધુરમ || ૧ ||

વચનં મધુરં ચરિતં મધુરં વસનં મધુરં વલિતં મધુરમ |
ચલિતં મધુરં ભ્રમિતં મધુરં મધુરાધિપતેરખિલં મધુરમ || ૨ ||

વેણુ-ર્મધુરો રેણુ-ર્મધુરઃ પાણિ-ર્મધુરઃ પાદૌ મધુરૌ |
નૃત્યં મધુરં સખ્યં મધુરં મધુરાધિપતેરખિલં મધુરમ || ૩ ||

ગીતં મધુરં પીતં મધુરં ભુક્તં મધુરં સુપ્તં મધુરમ |
રૂપં મધુરં તિલકં મધુરં મધુરાધિપતેરખિલં મધુરમ || ૪ ||

કરણં મધુરં તરણં મધુરં હરણં મધુરં સ્મરણં મધુરમ |
વમિતં મધુરં શમિતં મધુરં મધુરાધિપતેરખિલં મધુરમ || ૫ ||

ગુઞ્જા મધુરા માલા મધુરા યમુના મધુરા વીચી મધુરા |
સલિલં મધુરં કમલં મધુરં મધુરાધિપતેરખિલં મધુરમ || ૬ ||

ગોપી મધુરા લીલા મધુરા યુક્તં મધુરં મુક્તં મધુરમ |
દૃષ્ટં મધુરં શિષ્ટં મધુરં મધુરાધિપતેરખિલં મધુરમ || ૭ ||

ગોપા મધુરા ગાવો મધુરા યષ્ટિ ર્મધુરા સૃષ્ટિ ર્મધુરા |
દલિતં મધુરં ફલિતં મધુરં મધુરાધિપતેરખિલં મધુરમ || ૮ ||

|| ઇતિ શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યવિરચિતં મધુરાષ્ટકં સંપૂર્ણમ ||

Adharam madhuram vadanam madhuram nayanam madhuram hasitam madhuram, |
Hradayam madhuram gamanam madhuram Madhuradhipate rakhilam madhuram.
|| 1 ||

Thy lips are sweet, as is thy face, thy eyes, thy laugh / smile, thy heart and your coming & going / conduct are truly sweet.
Infact, thou art the Lord of all things sweet, and everything thou does is sweetness personified.  1

Vachanam madhuram charitam madhuram vasanam madhuram valitam madhuram |
Chalitam madhuram bhramitam madhuram Madhuradhipate rakhilam madhuram  || 2 ||

Thy speech is sweet, as is thy character / action, your clothes, your long hair, trailing on your clothes, your gait and the way you wander around vraj is sweet.
Infact, thou art the Lord of all things sweet, and everything thou does is sweetness personified.  2

Venurr madhuro renurr madhurah panirr madhurah padao madhuro |
Nrutyam madhuram sakhyam madhuram Madhuradhipate rakhilam madhuram || 3 ||

Thy flute is sweet, as is the dust from your feet, as is thy hand, thy feet, thy dance and thy friendship is truly sweet.
Infact, thou art the Lord of all things sweet, and everything thou does is sweetness personified.  3

Geetam madhuram peetam madhuram bhuktam madhuram suptam madhuram  |
Rupam madhuram tilakam madhuram Madhuradhipate rakhilam madhuram || 4 ||

Thy songs are sweet, as is thy way of drinking, thy eating, thy sleeping, thy wonderful looks and even the sandal-wood mark (tilak) on your forehead is sweet.
Infact, thou art the Lord of all things sweet, and everything thou does is sweetness personified.  4

Karanam madhuram taranam madhuram haranam madhuram ramanam madhuram |
Vamitam madhuram shamitam madhuram Madhuradhipate rakhilam madhuram || 5 ||

Thy ears / or deeds, thy way of rescuing souls / or thy swimming, the way thou steals my heart, the way thou plays (or – thy beguiling actions, thy pranks, they are all sweet !), the way thou spits thy paan and the way thou calms me down / or the way thou absorbs the pain of souls / or thy resting, they are all sweet.
Infact, thou art the Lord of all things sweet, and everything thou does is sweetness personified.  5

Gunja madhura mala madhura Yamuna madhura vichi madhura |
Salilam madhuram kamalam madhuram Madhuradhipate rakhilam madhuram || 6 ||

The wonderful seeds of Gunja that thou wears, the garland of flowers that thou wears, the Yamuna that thou loves so much, the waves / ripples of that most beloved of all rivers, its waters and even its lotuses are sweet.
Infact, thou art the Lord of all things sweet, and everything thou does is sweetness personified.  6

Gopi madhura lila madhura yuktam madhuram bhuktam madhuram |
Ishtam madhuram shishtam madhuram Madhuradhipate rakhilam madhuram || 7 ||

The gopies (milk-maids of Vraj) that love thee so much are sweet, as is thy lila (frolics) with them, thy thoughts, thy eating, the excellent things thou does for people, thy excellent conduct, they are all sweet.
Infact, thou art the Lord of all things sweet, and everything thou does is sweetness personified.  7

Gopa madhura gavo madhura yastir madhura sushtir madhura |
Dalitam madhuram falitam madhuram Madhuradhipate rakhilam madhuram || 8 ||

Thy gopa, who art thy friends, thy cows, thy walking stick, the universe thou hast created, thy giving/ wrath and even the fruits of thy actions/ thy graces are sweet.
Infact, thou art the Lord of all things sweet, and everything thou does is sweetness personified.  8

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: