મંગલાચરણ

These five sholkas normally proceed all satsangas and are prayers to Shri Vallabh, Shri Gosaiji, Guru and God (as Shri Nathji) and Shrimada Bhagvatam. 

मङ्गलाचरणम्

चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः |
स्वियानाम् तान्निजाचार्यान प्रणमामि मुहुर्मुहुः ||

यदनुग्रहतोजन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् |
तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् ||

अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया |
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः ||

नमामि ह्रदयेशेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् |
लक्ष्मीसहस्त्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं ||

चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा |
षड् भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा ह्रदये मम ||

ચિન્તાસન્તાનહન્તારો યત્પાદામ્બુજરેણવ: ।
સ્વીયાનામ તાન્નિજાચાર્યાન પ્રણમામિ મુહુર્મુહુ: ।।

યદનુગ્રહતો જન્તુ: સર્વદુઃખાતિગો ભવેત ।
તમહમ સર્વદા વન્દે શ્રીમદવલ્લભનંદનમ ।।

અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાન્જનશલાકયા ।
ચક્ષુરુન્મિલીતમ યેન તસ્મૈ શ્રીગુરુવે નમઃ ।।

નમામિ હૃદયે શેષે લીલાક્ષીરાબ્ધિશાયિનમ ।
લક્ષ્મીસહસ્ત્રલીલાભિ: સેવ્યમાનમ કલાનિધિમ ।।

ચતુર્ભિશ્ચ ચતુર્ભિશ્ચ ચતુર્ભિશ્ચ ત્રિભિસ્તથા ।
ષડભિર્વિરાજતે યોસૌ પન્ચધા હૃદયે મમ ।।

Chintasantaanhantaro, yadpadanambuj renhva
Swiyanan taanijacharyan, pranahmaami muhur-muhur.

Yadnugrahatojantu sarvadhukhatigo bhavet
Tamaham sarvadavande Shrimad Vallabhanandanam.

Agyaanatimirandhasya gyaananajana shalakaya
Chakshurunmilitan yane tasmei Shriguruve Namha.

Namani haradeye shaeshae lilashirabadhishayinam
Lakshmisahastralilabhi sevyamaanakalanidhim.

Charturbhishcha Charturbhishcha Charturbhishcha tribhistatha
Shadbhirviraajate yosoh Panchadha hardeyemama.

The divine dust from Shri Vallabh’s lotus feet is capable of conquering all the worries of his devotee (or follower.)  Therefore, I always bow to him.

I also bow to Shri Gusainji (Shri Vithalnathji) who is son of Shri Vallabh.  Shri Gusainji’s blessings are also capable of giving freedom from worries of all living being.

I bow to my gurudev (Shri Vallabh) who is capable of giving me knowledge of spiritual and physical world.  It is like a path of light to live the life (conquer the darkness.)

In the heart of Shri Mahaprabhuji which is full of love.  In that heart there are thousands of devotees from vraj and ocean of achievements of an incarnation. Also Shri Krshna is pleased by this achievements.  I bow to that Shri Krshna who is pleased by such achievements.

In the tenth section of Shrimad Bhagavatam there is description of Shri Krshna’s achievements of his childhood.  There are five sub sections of this 10th section.  All  these five sub sections describes the acts of Shri Krshna and Gopis with passion, devotion and tranquillity.  I urge for all these acts always stay in my heart and I bow to Shri Krshna within my pure and pious heart.

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: