પ્રાતઃસ્મરણ

प्रातः स्मरण

Nathdwara Srinathji in the Govardhan leela pos...

Srinathji

श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलं हैयङ्गवीनप्रियम् |
नित्यं श्रीमधुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा ||


श्रीमद्द्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुम् |
श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे ||

श्रीमद्वल्लभ्विठ्ठलौ गिरिधरं गोविन्दरायाभिधं |
श्रीमद्बालकृष्णगोकुलपती नाथं रघूणां तथा ||

एवं श्रीयदुनायकं किलघनश्यामं च तद्वन्शजान |
कालिन्दीं स्वगुरुम् गिरिं गुरुविभुन्स्वीयप्रभुंश्च स्मरेत ||

Shri GoveradhanaNath paada yugalam, Haiyamgavina Priyam |
Nityam Shri Mathuradhipam sukhakaram, Shri Vitthalesham muda ||

Shrimad Dwaravatisha Gokulapati, Shri Gokulendum vibhum |
Shriman Manmathmohanam Natawaram, Shri Balkrushnam bhaje ||

Shrimad Vallabh Vithalau Giridharam, Govindrayabhidham |
Shrimad BalakaKrushna Gokulapati, NathamRaghunam tatha ||

Evam Shri Yadunayakam kila Ghan,Shyamam cha tadvanshajan |
Kalindim Sva Gurum Girim Guruvibhun, Sviya Prabhumshcha smaret ||

Let me always worship the bliss-bestowing lotus feet of Shrinathji; Shri Navnit Priyaji who relishes fresh butter, Shri Mathuradhishji who is a constant source of joy, and Shri Vitthalnathji. Shri Dwarikadhishji, Shri Gokulnathji and Shri GokulChadramaji are also worthy of worship, as is Shri MadanMohanji who charms even the god of love – Manmatha, and let me forever sing the praises of our Lord Shri Natavarlalji and Shri Balkrishnaji.

Let us bring before our mind’s eye the swarup of Shri Mahaprabhuji, Shri Gusaiji, Shri Giridharji, Shri Govindrayji, Shri Balkrishnaji, Shri Gokulnathji, Shri Raghunathji, Shri Ghanshayamji, who are the progeny of our Shri Vallabh. ShriYamunaji, Shri Gurudev (our spiritual guide), Shri Girirajji, the Thakorji of our Gurdev and our own Tharkorji.

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: