ચતુ:શ્લોકી

चतुःश्लोकी

सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः |
स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यः क्वापि कदाचन ||१||

एवं सतां स्व कर्तव्यं स्वयमेव करिष्यति |
प्रभुः सर्वसमर्थो हि तेन निश्चिन्ततां व्रजेत् ||२||

यदि श्रीगोकुलाधीशो धृतः सर्वात्मना हृदि |
ततः क्रीं अपरः ब्रूहि लौकिकेर्वैदिकेरपि ||३||

ततः सर्वात्मना शश्वद् गोकुलेश्वरपादयोः |
स्मरणं भजनं चापि न त्याज्यमिति मे मतिः ||४||

Gujarati Padyanuvad (Poetic Translation) – ચતુ:શ્લોકી

સર્વદા ને સર્વભાવે ભજવા વ્રજરાજને,
માનવીનો એજ ધર્મ કદીયે અન્ય કો’ નથી .૧

એમ પોતાનું કર્તવ્ય, પોતેજ કરશે સદા,
પ્રભુ છે સર્વસમર્થ; રહેવું નિશ્ચિંત તો પછી .૨

ધાર્યા શ્રીગોકુલાધીશ હૈયે સર્વાત્મભાવથી,
કહો, પછી અન્ય છે શું જ લૌકિકેવૈદિકેય તે?૩

તો સદા સર્વાત્મભાવે ચરણો વ્રજચંદ્રનાં-
સ્મરવા-ભજવાનુંયે તજશો મા, કહું છું એ .૪

Four Ideals of Pushti Marg.

They represent the four most powerful goals that we should all aspire to as human beings.

 Sarvada sarvabhavena, bhajaniyo Vrajadhipaha

Svasyayameva dharmo hi, nanyaha kvapi kadachana. (1)

Always, in all ways, worship the Lord of Vraj. This is the eternal dharma of all souls, at all times.

Aevam saada sma kartavyam, svayameva karishyati

Prabhuhu sarvasamartho hi, tato nishchitatam vrajete. (2)

Hence, one should always worship the Lord. The Lord will look after the devotte and do all that is necessary for them. Knowing that the Lord is omnipotent, the devotte should not worry about anything in his/ her life.

 Yadi ShriGokuladhisho, dhrutaha sarvatmana hrridi

Tataha kimparam bruhi, loukikaivaidikairapi. (3)

In your heart of hearts, once you have chosen the Lord of Gokul, as your beloved, why worry about your material and spiritual welbeing ? The Lord will take care of it all. All your karmas and their fruits will be taken care of by the Lord.

Attaha sarvatamana shasvada, Gokulesvarapadayooh

Smaranam bhajanam chapi, na tyajyamiti mae matihi. (4)

For this reason, it is best not to abandon the worship of the Lord’s lotus feet. This is the considered opinion of mine (ie Shrimad Vallabhacharyaji.)

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: