વેદસારશિવસ્તોત્રમ

पशूनां पति पापनाशं परेशं
गजेन्द्रत्य कृत्ति वसानं वरेण्यम् |
जटाजूटमध्ये स्फुरद् गाङ्गवारिं
महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम् ||१||

महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं
विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषम् |
विरूपाक्षमिन्द्वर्क वह्नित्रिनेत्रं
सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रम् ||२||

गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं
गवेन्द्राधिरुढं गुणातीतरूपम् |
भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्ग
भवानीकलत्रं भजे पञ्चवत्रम् ||३||

शिवाकान्त शम्भो शशाङ्कार्धमौले
महेशान शूलिन् जटाजूटधारिन् |
त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूपः
प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप ||४||

परात्मानमेकं जगद्वीजमाद्यं
निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यम् |
यतो जायते पाल्यते येन विश्वं
तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् ||५||

न भूमिर्न चापो न वह्निर्न वायु –
र्न चाकाशमास्ते न तन्द्रा न निद्रा |
न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेषो
न यस्यास्ति मूर्तिस्त्रिमूर्ति तमीडे ||६||

अजं शाश्वतं कारणं कारणानां
शिवं केवलं भासकं भासकानाम् |
तुरीयं तमः पामाद्यन्तहीनं
प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनम् ||७||

नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते
नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते |
नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्यं
नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य ||८||

प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ
महादेव शम्भो महेश त्रिनेत्र |
शिवाकान्त शान्त स्मरारे पुरारे
त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्यः ||९||

शम्भो महेश करुणामय शूलपाणे
गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन् |
काशीपते करुणया जगदेतदेक –
स्तवंहन्सि पासि विदधासि महेश्वरोसि ||१०||

त्वत्तो जगद् भवति देव भव स्मरारे
त्वय्येव तिष्ठति जगन्मृड विश्वनाथ |
त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदीश
लिङ्गात्मकं हर चराचरविश्वरुपिन् ||११||

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: