શ્રી ગુરુ સ્તોત્ર

गुरुर्ब्रम्हा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः |
गुरुरेव परम्ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ||

अखण्ड मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् |
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः ||

अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया |
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः ||

स्थावरजङ्गमव्याप्तं येनं कृतस्नं चराचरम् |
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः ||

चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरम् |
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः ||

सर्वश्रुतिशिरोरत्न समुद्भासित मूर्तये |
वेदान्ताम्बुजसूर्याय तस्मै श्री गुरुवे नमः ||

चैतन्य शाश्वतं शान्त व्योमातीतं निरञ्जनम् |
बिन्दुनाद कलातीतस्तस्मै श्री गुरुवे नमः ||

ज्ञानशक्तिसमारूढस्तत्त्व मालाविभूषितः |
भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः ||

अनेक जन्मसंप्राप्तकर्मेन्धन विदाहिने |
आत्मज्ञानाग्निदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः ||

शोषणं भवसिन्धोश्च प्रापणं सारसंपदः |
यस्य पादोदकं सम्यक् तस्मै श्री गुरुवे नमः ||

न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः |
तत्त्वज्ञानात्परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः ||

मन्नाथः श्रीजगन्नाथो मदगुरु श्रीजगदगुरुः |
मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः ||

गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतम् |
गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः ||

ब्रम्हानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति |
द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् ||
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं |
भावातीतं त्रिगुणरहितं सदगुरुं तं नमामि ||

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: