દ્વાદશપન્જરિકા સ્તોત્ર

भजगोविन्दं भजगोविन्दं भजगोविन्दं मूढमते |

संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुकृञ्करणे ||

अर्थमनर्थं भावय नित्यं नास्तिततः सुखलेशः सत्यम् |

पुत्रादपि धन भाजां भीतिः सर्वत्रैषा विहिआरीतिः ||१||

काते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः |

कस्य त्वं कः कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रातः ||२||

मा कुरु धन जन यौवन गर्वं हरति निमेषात्कालः सर्वम् |

मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा ||३||

कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वाऽत्मानं भावय कोऽहम् |

आत्मज्ञान विहीना मूढाः स्तेपच्यन्ते नरकनिगूढाः ||४||

सुर मंदिर तरु मूल निवासः शय्या भूतल मजिनं वासः |

सर्व परिग्रह भोग त्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः ||५||

शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धौ मा कुरु यत्नं विग्रहसन्धौ |

सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्रोत्सृज भेदाज्ञानम् ||६||

त्वयि मयोचान्यत्रैको विष्णुः व्यर्थं कुप्यसि मय्यसहिष्णुः |

भव समचित्तः सर्वत्र त्वं वाञ्छस्यचिराद्यदि विष्णुत्वम् ||७||

प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्य विवेकविचारम् |

जाप्यसमेत समाधिविधानं कुर्ववधानं महदवधानम् ||८||

नलिनीदलगत जलमतितरलं तद्वज्जीवितमतिस्यचपलम् |

विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तं लोकं शोकहतं च समस्तम्  ||९||

काते अष्टदश धन गतचिन्ता वातुल किं तव नास्ति नियन्ता |

त्रिजगति सज्जनसं गतिरैका भवतिभवार्णवतरणे नौका ||१०||

सत्सङ्गत्वे निस्स्ङ्गत्वं निस्सङ्गत्वे निर्मोहत्वम् |

निर्मोहत्वे निश्चलतत्त्वं निश्चलतत्त्वे जीवन्मुक्तिः ||११||

गुरुचरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसारादचिराद्भव मुक्तः |

सेन्द्रियमानस नियमादेवं द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवम् ||१२||

यस्ठं हस्ते सुध्रुडे निबन्धं बोधयति प्रभावदि विरुद्धं |

येषां चित्ते नैवा विवेकः स्तेपच्यन्ते नरकमनेकं ||१३||

द्वादशपञ्जरिकामय एषः कथितो वैयाकरणस्यैषः |

उपदेशो भूद्विद्यानिपुणैः श्रीमच्छन्करभगवच्छरणैः ||१४||

भजगोविन्दं भजगोविन्दं भजगोविन्दं मूढमते |

नामस्मरणादन्यमुपायं नहि पश्यामो भवतरणे ||१५||

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: