શ્રી કૃષ્ણાષ્ટકમ

ભજે વ્રજૈકમણ્ડનં સમસ્તપાપખણ્ડનં
સ્વભક્તચિત્તરંજનં સદૈવ નન્દનન્દનમ્ ।
સુપિચ્છગુચ્છમસ્તકં સુનાદવેણુહસ્તકં
અનંગરંગસાગરં નમામિ કૃષ્ણનાગરમ્ ।।૧।।

મનોજગર્વમોચનં વિશાલલોલલોચનં
વિઘૂતગોપશોચનં નમામિ પદ્મલોચનમ્ ।
કરારવિન્દભૂધરં સ્મિતાવલોકસુન્દરં
મહેન્દ્ર માનદારણં નમામિ કૃષ્ણવારણમ્ ।।૨।।

કદમ્બસૂનકુણ્ડલં સુચારુગણ્ડમણ્ડલં
વ્રજાંગનૈકવલ્લભં નમામિ કૃષ્ણદુર્લભમ્ ।
યશોદયા સમોદયા સગોપયા સનન્દયા
યુતં સુખૈકદાયકં નમામિ ગોપનાયકમ્ ।।૩।।

સદૈવ પાદપંકજં મદીયમાનસે નિજં
દધાનમુત્તમાલકં નમામિ નન્મદબાલકમ્ ।
સમસ્તદોષશોષણં સમસ્તલોકપોષણં
સમસ્તગોપમાનસં નમામિ નન્દલાલસમ્ ।।૪।।

ભુવો ભરાવતારકં ભવાબ્ધિકર્ણધારકં
યશોમતીકિશોરકં નમામિ ચિત્તચોરકમ્ ।
દગન્તકાન્તભંગિનં સદાસદાલસંગિનં
દિને દિને નવં નવં નમામિ નન્દસંભવમ્ ।।૫।।

ગુણાકરં સુખાકરં કૃપાકરં કૃપાપરં
સુરદ્વિષન્નિકન્દનં નમામિ ગોપનન્દનમ્ ।
નવીનગોપનાગરં નવીનકેલિલંપટં
નમામિ મેઘસુન્દરં તડિત્પ્રભાવસત્પટમ્ ।।૬।।

સમસ્તગોપનન્દનં હૃદમ્બુજૈકમોદનં
નમામિ કુંજમઘ્યગં પ્રસન્નભાનુશોભનમ્ ।
નિકામકામદાયકં દગન્તચારુસાયકં
રસાલવેણુગાયકં નમામિ કુંજનાયકમ્ ।।૭।।

વિદિગ્ધગોપિકામનોમનોજ્ઞતલ્પશાયિનં
નમામિ કુંજકાનને પ્રવૃઘ્ધવહ્નિપાયિનમ્ ।
યદાતદા યથા તથા તથૈવ કૃષ્ણસત્કથા
મયા સદૈવ ગીયતાં તથા કૃપા વિધીયતામ્ ।
પ્રમાણિકાષ્ટકદ્વયં જપત્યધીત્ય ય: પુમાન્
ભવેત્સ નન્દનન્દને ભવે ભવે સુભક્તિમાન્ ।।૮।।

વ્રજભૂમિના એકમાત્ર આભૂષણરૂપ, સઘળાં પાપોનો નાશ કરવાવાળા, પોતાના ભક્તોના ચિત્તનું રંજન કરવાવાળા,નંદનદનને હું હંમેશાં ભજું છું. જેના મસ્તક પર મનોહર મોરપીંછનો મુગટ શોભે છે, હાથમાં સૂરીલી બંસરી છે,કામકળાના જેઓ સાગર છે એવા નાગર શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને હું નમસ્કાર કરું છું. (૧)

કામદેવના ગર્વને હણનાર, વિશાળ સુંદર નેત્રોવાળા, વ્રજગોપીઓના શોકને હરનાર, કમલનયન ભગવાનને હું નમસ્કાર કરું છું. જેણે પોતાના હસ્તકમલ ઉપર ગિરિરાજને ધારણ કર્યો હતો, જેનું સ્મિત અને સ્મરણ અતિ સુંદર છે, દેવરાજ ઈન્દ્રના ગર્વનું જેણે ખંડન કર્યું છે, વીરતામાં શ્રેષ્ઠ એવા શ્રીકૃષ્ણને હું નમસ્કાર કરું છું. (૨)

જેના કાનમાં કદંબફૂલોનાં કુંડલ શોભે છે, જેનું કપાળ ખૂબ જ સૌમ્ય છે. વ્રજબાળાઓના એકમાત્ર પ્રાણાધાર એવા દુર્લભ શ્રીકૃષ્ણચંદ્રને હું નમસ્કાર કરું છું. જે ગોપવૃંદ અને નંદરાજ સહિત છે, અતિપ્રસન્ન યશોદાજી જેની સાથે છે એવા, એકમાત્ર આનંદદાયજી ગોપનાયક ગોપાલને હું નમસ્કાર કરું છું. (૩)

જેણે પોતાનાં ચરણકમળને મારા મનરૂપી સરોવરમાં સ્થાપિત કર્યાં છે, એવા ખૂબ જ સુંદર અલકો (લટો) વાળા નંદકુમારને હું નમસ્કાર કરું છું. જે સર્વ દોષો દૂર કરવાવાળા છે, સર્વ લોકોનું પોષણ કરવાવાળા છે, સમસ્ત ગોવાળોનો હૃદયરૂપ અને નંદજીની લાલસારૂપ છે એવા શ્રીકૃષ્ણને હું નમસ્કાર કરું છું. (૪)

પૃથ્વીનો ભાર ઉતારવાવાળા ભવસાગરના કર્ણધાર, ચિત્તને હરી જનાર યશોદાનંદનને હું નમસ્કાર કરું છું. અતિ કમનીય કટાક્ષવાળા, સદાય સુંદર આભૂષણો ધારણ કરવાવાળા, નિત્યનૂતન નંદકુમારને હું નમસ્કાર કરું છું.(૫)

ગુણોના ભંડાર, સુખસાગર, કૃપાનિધાન, કૃપાળુ ગોપાળ, જે દેવના શત્રુઓનો નાશ કરનાર છે. તેમને હું નમસ્કાર કરું છું. નિત્યનૂતન, લીલા કરનાર, મેઘશ્યામ, નટવરનાગર ગોપાળ, વીજળી જેવી આભાવાળા, અતિસુંદર પીતાંબર ધારણ કરનારને હું નમસ્કાર કરું છું. (૬)

સઘળા ગોપને આનંદ આપનાર, તેમના હૃદયકમળને વિકસિત કરનાર, તેજસ્વી સૂર્ય સમાન જે શોભતા રહેલા છે એવા કુંજની મઘ્યમાં રહેનાર શ્યામસુંદરને હું નમસ્કાર કરું છું.

જે કામનાઓને સારી રીતે પૂર્ણ કરે છે, જેની સુંદર દ્રષ્ટિ બાણો જેવી છે. સુમઘુર વેણુ વગાડી ગાન કરવાવાળાએ કુંજનાયકને હું નમસ્કાર કરું છું. (૭)

જે ચતુર ગોપીઓના મનરૂપી સુકોમળ શય્યા પર શયન કરવાવાળા છે, કુંજ વનમાં વધતા જતા દાવાગ્નિને પી જનારા શ્રીકૃષ્ણચંદ્રને હું નમસ્કાર કરું છું. જ્યારે-ત્યારે અને ગમે તે પરિસ્થિતિમાં હોઉં છતાં સદાય શ્રીકૃષ્ણની સત્યકથાઓનું ગાન હું કરું તેવી કૃપા મારા પર વરસો. જે પુરુષ પ્રમાણિકા છદમાં રચાયેલાં આ બે અષ્ટકોનો પાઠ યા જપ કરશે તે જન્મોજન્મ નંદનદન શ્યામસુંદરની ભક્તિવાળો થશે. (૮)

 

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: