અચ્યુતાષ્ટકમ

અચ્યુતાષ્ટકમ

અચ્યુતં કેશવં રામનારાયણં કૃષ્ણદામોદરં વાસુદેવં હરિમ |
શ્રીધરં માધવં ગોપિકા વલ્લભં જાનકીનાયકં રામચંદ્રં ભજે ||૧||

અચ્યુતં કેશવં સત્યભામાધવં માધવં શ્રીધરં રાધિકા રાધિતમ |
ઇન્દિરામન્દિરં ચેતસા સુન્દરં દેવકીનન્દનં નન્દજં સન્દધે ||૨||

વિષ્ણવે જિષ્ણવે શઙ્કને ચક્રિણે રુક્મિણી રાહિણે જાનકી જાનયે |
વલ્લવી વલ્લભાયાર્ચિતા યાત્મને કંસ વિધ્વંસિને વંશિને તે નમઃ ||૩||

કૃષ્ણ ગોવિન્દ હે રામ નારાયણ શ્રીપતે વાસુદેવાજિત શ્રીનિધે |
અચ્યુતાનન્ત હે માધવાધોક્ષજ દ્વારકાનાયક દ્રૌપદીરક્ષક ||૪||

રાક્ષસ ક્ષોભિતઃ સીતયા શોભિતો દણ્ડકારણ્યભૂ પુણ્યતાકારણઃ |
લક્ષ્મણોનાન્વિતો વાનરૈઃ સેવિતો અગસ્ત્ય સંપૂજિતો રાઘવઃ પાતુ મામ ||૫||

ધેનુકારિષ્ટકા‌உનિષ્ટિકૃદ-દ્વેષિહા કેશિહા કંસહૃદ-વંશિકાવાદકઃ |
પૂતનાકોપકઃ સૂરજાખેલનો બાલહોપાલકઃ પાતુ માં સર્વદા ||૬||

બિદ્યુદુદ-યોતવત-પ્રસ્ફુરદ-વાસસં પ્રાવૃડમ-ભોદવત-પ્રોલ્લસદ-વિગ્રહમ |
વાન્યયા માલયા શોભિતોરઃ સ્થલં લોહિતાઙઘિદ્વયં વારિજાક્ષં ભજે ||૭||

કુંચિતૈઃ કુન્તલૈ ભ્રાજમાનાનનં રત્નમૌળિં લસત-કુણ્ડલં ગણ્ડયોઃ |
હારકેયૂરકં કઙ્કણ પ્રોજ્જ્વલં કિઙ્કિણી મંજુલં શ્યામલં તં ભજે ||૮||

અચ્યુતસ્યાષ્ટકં યઃ પઠેદિષ્ટદં પ્રેમતઃ પ્રત્યહં પૂરુષઃ સસ્પૃહમ |
વૃત્તતઃ સુન્દરં કર્તૃ વિશ્વમ્ભરઃ તસ્ય વશ્યો હરિર્જાયતે સત્વરમ ||૯||

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: