ભોજન સમયે

યજ્ઞશિષ્ટાશિનઃ સન્તો મુચ્યન્તે સર્વકિલ્વિષૈ: ।
ભુજંતે તે ત્વઘં પાપા યે પચન્ત્યાત્મકારણાત ।।

બ્રમ્હાપર્ણમ બ્રમ્હહવિઃ બ્રમ્હાન્ગૌ બ્રમ્હણા હુતમ ।
બ્રમ્હૈવ તૈન ગન્તવ્યમ બ્રમ્હ્કર્મ સમાધિના ।।

યત્કરોષિ યદશ્નાશી યજ્જુહોષિ દદાસિ યત ।
યત્તપસ્યસિ કૌન્તેય તત્કુરુષ્વ મદર્પણમ ।।

અહં વૈશ્વાનરૌ ભૂત્વા પ્રણિનાં દેહમાશ્રિતઃ ।
પ્રાણાપાન સમાયુક્તઃ પચામ્યન્નમ ચતુર્વિધમ ।।

ૐ સહનાવવતુ સહનૌભુનક્તુ સહવીર્યં કરવાવહૈ ।
તેજસ્વિના વધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહૈ ।।
ૐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ  ।।।

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: