બાલમુકુન્દાષ્ટક્મ

બાલમુકુન્દાષ્ટક્મ

કરારવિંદેન પદારવિંદં મુખારવિંદે વિનિવેશયંતમ |
વટસ્ય પત્રસ્ય પુટે શયાનં બાલં મુકુંદં મનસા સ્મરામિ ||૧||

સંહૃત્ય લોકાન્વટપત્રમધ્યે શયાનમાદ્યંતવિહીનરૂપમ |
સર્વેશ્વરં સર્વહિતાવતારં બાલં મુકુંદં મનસા સ્મરામિ ||૨||

ઇંદીવરશ્યામલકોમલાંગમ ઇંદ્રાદિદેવાર્ચિતપાદપદ્મમ |
સંતાનકલ્પદ્રુમમાશ્રિતાનાં બાલં મુકુંદં મનસા સ્મરામિ ||૩||

લંબાલકં લંબિતહારયષ્ટિં શૃંગારલીલાંકિતદંતપંક્તિમ |
બિંબાધરં ચારુવિશાલનેત્રં બાલં મુકુંદં મનસા સ્મરામિ ||૪||

શિક્યે નિધાયાદ્યપયોદધીનિ બહિર્ગતાયાં વ્રજનાયિકાયામ |
ભુક્ત્વા યથેષ્ટં કપટેન સુપ્તં બાલં મુકુંદં મનસા સ્મરામિ ||૫||

કલિંદજાંતસ્થિતકાલિયસ્ય ફણાગ્રરંગેનટનપ્રિયંતમ |
તત્પુચ્છહસ્તં શરદિંદુવક્ત્રં બાલં મુકુંદં મનસા સ્મરામિ ||૬||

ઉલૂખલે બદ્ધમુદારશૌર્યમ ઉત્તુંગયુગ્માર્જુન ભંગલીલમ |
ઉત્ફુલ્લપદ્માયત ચારુનેત્રં બાલં મુકુંદં મનસા સ્મરામિ ||૭||

આલોક્ય માતુર્મુખમાદરેણ સ્તન્યં પિબંતં સરસીરુહાક્ષમ |
સચ્ચિન્મયં દેવમનંતરૂપં બાલં મુકુંદં મનસા સ્મરામિ ||૮||

Advertisements
Leave a comment

Feedback

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: